W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO) dostosowaliśmy nasze mechanizmy ochrony informacji do nowych wymagań.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Maria Kowalczyk Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LANCET z siedzibą w Kwidzynie (82-500) przy ul. 11 Listopada nr 20 lok. 1, zwana dalej NZOZ LANCET; NZOZ LANCET prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  2. z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej lub email: kontakt@nzoz-lancet.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług medycznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, d RODO (tj. pkt b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; pkt d – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej), art. 9 ust. 2 pkt c i h RODO (tj. pkt c – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody; pkt h – przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3)
  4. Pani/Pana dane mogą być przekazane jedynie do jednostek opieki zdrowotnej współrealizujących świadczenie medyczne, organu finansującego usługi medyczne, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz innych uprawomocnionych organów państwowych jak również podmiotów z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych (realizujących dla NZOZ LANCET zadania związane z realizacją celów, dla których NZOZ LANCET przetwarza Pani/Pana dane osobowe)
  5. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, z wyjątkiem sytuacji określonych w przepisach prawnych
  6. podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym jest obligatoryjne a w pozostałych jest dobrowolne. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym a konsekwencja niepodania danych osobowych będzie odmówienie wykonania usług medycznych.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. ma Pan/Pani też prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  10. z powyższych praw można skorzystać poprzez: – kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@nzoz-lancet.pl oraz kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. 11 Listopada nr 20 lok. 1, 82-500 Kwidzyn.

DYREKTOR MARIA KOWALCZYK