W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO) dostosowaliśmy nasze mechanizmy ochrony
informacji do nowych wymagań.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuje, iż:

 1. administratorem
  Pani/Pana danych osobowych jest Maria Kowalczyk Niepubliczny Zakład Opieki
  Zdrowotnej LANCET z siedzibą w Kwidzynie (82-500) przy ul. 11 Listopada nr
  20 lok. 1, zwana dalej NZOZ LANCET; NZOZ LANCET prowadzi operację przetwarzania
  Pani/Pana danych osobowych,
 2. z
  Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty
  tradycyjnej na adres wskazany powyżej lub email: kontakt@nzoz-lancet.pl,
 3. Pani/Pana
  dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług medycznych na
  podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, d RODO (tj. pkt b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
  której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na
  żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; pkt d –
  przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane
  dotyczą, lub innej osoby fizycznej), art. 9 ust. 2
  pkt c i h RODO (tj. pkt c – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony
  żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
  a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do
  wyrażenia zgody; pkt h – przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki
  zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy
  medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego,
  leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub
  zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa
  członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z
  zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3)
 4. Pani/Pana
  dane mogą być przekazane jedynie do jednostek opieki zdrowotnej współrealizujących
  świadczenie medyczne, organu finansującego usługi medyczne, Zakładu Ubezpieczeń
  Społecznych oraz innych uprawomocnionych organów państwowych jak również
  podmiotów z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych
  (realizujących dla NZOZ LANCET zadania związane z realizacją celów, dla
  których NZOZ LANCET przetwarza Pani/Pana dane osobowe)
 5. Pani/
  Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano
  ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, z wyjątkiem sytuacji określonych w
  przepisach prawnych
 6. podanie
  przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym
  jest obligatoryjne a w pozostałych jest dobrowolne. Jest Pan/Pani zobowiązana
  do ich podania w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym a konsekwencja
  niepodania danych osobowych będzie odmówienie wykonania usług medycznych.
 7. Pani/Pana
  dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
  profilowaniu
 8. posiada
  Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
  wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
  na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na
  podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. ma
  Pan/Pani też prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w
  zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
  osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. z
  powyższych praw można skorzystać poprzez: – kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@nzoz-lancet.pl oraz kontakt
  pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. 11 Listopada nr 20 lok. 1,
  82-500 Kwidzyn.

Maria Kowalczyk

NZOZ LANCET